bewonersvereniging 
't Kleine Hout
 

Notulen Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bewonersvereniging ’t Kleine Hout Datum: 18 april 2023


AGENDA
Opening door voorzitter Paul Buijtelaar
Hij meldt dat agendapunt “Nijkamphoeve” als eerste aan de beurt komt i.v.m. de komst van twee dames (Jennifer Hoogeland en Tecla Hogervorst.) die hier over komen vertellen.

- Nieuwe bewoner Gilbert Twilt wordt van harte welkom geheten.
- Een extra agendapunt wordt aan de vergadering toegevoegd: brief  Primevest “Glasvezelaansluitpunt”

Nijkamphoeve
Jennifer en Tecla  vertellen enthousiast over de evenementen die plaats gaan vinden, o.a. een schaapsscheerdersfeest. Bekende verschijningen in de buurt zijn de ezels die regelmatig uitgelaten worden. Sinds kort zijn er zgn. moestuinbakken voor bezoekers die moeite hebben met bukken, enz.
Theehuis LekkerNij is ook weer geopend zodat men hier een kopje koffie of iets anders kan nuttigen. Paul bedankt de dames voor hun komst met een bloemetje.


Notulen JALV 2022: worden ongewijzigd vastgesteld.


Jaarverslag 2022: geen op- of aanmerkingen


Ingekomen stukken/ afmeldingen
Een triest bericht kwam binnen over van het overlijden van Elvira Rodenburg.
Zij woonde met Jan Rodenburg aan het Architect Luthmannpark. Jan Rodenburg en familie werd veel sterkte gewenst bij het verwerken van dit verlies.
De volgende leden hebben zich afgemeld: Yvo Visscher, fam. Daalhoff, Marianne van Steenis, Sandra Moeliker / Rob van Dijk, Jelmer Prins, Eric en Patricia Hess, Fam. Griffioen en fam. Musterd.


Financiële zaken / verslag kascommissie (Yvo Visser / Nelleke Snijder / Bas Nugteren) :
Penningmeester Bert Trumpie vroeg of er nog vragen waren over de met de uitnodiging meegestuurde Financieel Jaaroverzicht 2022, maar die waren er niet.
Verslag kascommisie
Aftredend als kascommissielid is Bas NugterenErnst Beemsterboer stelt zich beschikbaar als nieuw lid. Bas Nugteren heeft 3 jaar in de kascommisie gezeten. Hij kreeg als dank een flesje wijn.


Parkeren:
Paul heeft regelmatig contact met de gemeente over dit onderwerp. Aanvankelijk zou er een (nieuwe) evaluatie komen in februari van dit jaar. Dat is niet doorgegaan omdat de wethouder in alle Haagse wijken betaald parkeren wil invoeren (m.u.v. de Vinexwijken). 
De Commissie Loosduinen is tegen invoering in heel Loosduinen en gaat nog in gesprek met de wethouder. Dit jaar zal het zeker nog niet worden ingevoerd. Wordt vervolgd.


Houtwijk knapt op: na diverse inspraakmomenten voor bewoners van Houtwijk zijn er op verschillende locaties opknap-werkzaamheden uitgevoerd. Een daarvan was het opknappen van de trottoirs aan de Architect Berlagelaan.

Inbraken / preventie: de laatste tijd is het rustig op het gebied van woninginbraken. Daarentegen is er wel meer sprake van diefstal van auto’s, een paar dagen geleden is een Toyota gestolen van het Architect Margadanterf. Het is belangrijk dat bewoners met camera’s bij de voordeur hun beelden beschikbaar
stellen voor de politie.


Achterpaden onderhoud / Bladeren in de dakgoot actie:
De achterpaden zijn weer in orde nadat stratenmaker Alli Gordeau is langs geweest om o.a. de drainageputten te reinigen en bij te plaatsen.
Bladeren uit dakgootactie: Is weer uitgevoerd door glazenwasser Stephan Kok, en is goed verlopen. Er waren 47 deelnemers
Sedumdaken: moeten in voor- en najaar bemest worden; bij sommige daken verschijnt
onkruid, en soms ook gras. De vraag werd gesteld hoe dat gras verwijderd kan worden. 

Met de leverancier zal contact worden opgenomen om te informeren hoe dit het beste bestreden kan worden.

update: inmiddels is hierover contact opgenomen met de leverancier Groenbedekking.net.

 Hun advies:  Sedum vernieuwen of toch gras en ander ongewenst groen handmatig verwijderen!

(Zie ook het Sedum hoofdstuk op de pagina Duurzaamheid / Sedum / Ernergietransitie. )



Zonnepanelen actie 2023:
Na de eerste ronde van enkele jaren geleden, is de firma Wattco.nl  aan de 2e ronde begonnen in onze buurt. Update : op 19 april zijn bij de laatste woningen de zonnepanelen geïnstalleerd.


Extra agendapunt – Brief Primevest gratis glasvezel aansluitpunt
De aanleiding - Paul vertelt:
Een paar jaar geleden heeft een bedrijf in opdracht van T-Mobile een glasvezelnetwerk in ons buurtje aangelegd. Alle stoepen waren opgebroken en na voltooiing stak bij elke woning een rood kabeltje uit de grond. Iedereen kreeg een aanbieding in de brievenbus om over te stappen van KPN of Ziggo naar T-Mobile voor Internet, TV en Vast Bellen. Hier is door een onbekend aantal bewoners op in gegaan. Men had ook een  aantrekkelijk kennismaking tarief.
Brief van Primevest:

Op 8 maart jl. hebben, voor zover bekend,  alleen bewoners aan de Berlagelaan een brief aangereikt gekregen of is bezorgd van Primevest Capital Partners, de eigenaar van het glasvezelnetwerk.
Er wordt aangeboden om geheel gratis een glasvezelaansluitpunt in  de woning aan te brengen. Gratis bestaat niet maar zeer waarschijnlijk is de achterliggende gedachte, dat een eventuele overstap makkelijker is als de glasvezelkabel ook werkelijk in de woning zit en niet een kabeleindje vlak bij de voordeur.
Update: Een paar bewoners op de Berlagelaan hebben zich hiervoor aangemeld en zij hebben inmiddels een kastje in de meterkast of in de kast onder de trap in de woonkamer.


De verwachting is dat in de toekomst ook bij andere woningen hier een dergelijk voorstel zal worden gedaan . Van de bewonersvereniging de Erker hebben wij vernomen, dat ook daar in de Berlagelaan dezelfde brief is bezorgd.



                       Brief van Primevest

                      Aansluitpunt in kamerkast


Bestuurszaken:

Rooster van aftreden:


2023

2024

2025

Paul Buijtelaar - voorzitter

x



Ron de Bock - pvv voorzitter


X


Bert Trumpie - penningmeester



X

Frances van de Water - secretaris

x



Joke Bianchi - pvv secretaris

X




Aftredend en niet herkiesbaar zijn  Joke Bianchi, Frances van de Water en Paul Buijtelaar; Paul bedankt de dames voor hun inzet en de samenwerking en geeft hen een cadeaubon en een mooie bos bloemen.
Ron de Bock spreekt de aftredende voorzitter toe en bedankt hem voor de geweldige inzet voor de buurt, ook hij ontvangt een cadeaubon, bos bloemen en een prachtig beeldwerk, gemaakt door Joke Bianchi !!


Update: Op voordracht van de vvb ontving Paul op 26 april een Koninklijke onderscheiding en werd

daarmee benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau!




Paul was zeer verrast en ook trots op deze eervolle onderscheiding!!



vervolg notulen:
Paul stelt de nieuwe bestuursleden voor: Bert van Eck (voorzitter) en Wilma Nusselder (Secretaris).
Beide stelden zich voor aan de vergadering.
Paul heeft de vergadering daarna  gevraagd of deze akkoord gaat met de toetreding tot het bestuur van Bert en Wilma, en dit werd met een applaus bevestigd!
Paul bedankt  Wilma en Bert voor hun bereidheid om in het bestuur te komen, en zo de continuïteit van de vvb zeker te stellen!



Rondvraag : geen vragen


Update: De Zomerborrel 2023 staat genoteerd voor zaterdag, 8 juli! Zet die datum vast in uw agenda!

T.z.t. krijgt u een uitnodiging in de mailbox!


Sluiting: Paul sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een hapje
en een drankje.



Voor alle foto's van de JALV:



Notulen JALV 2022
notulen JALV 2022.pdf (417.37KB)
Notulen JALV 2022
notulen JALV 2022.pdf (417.37KB)




Agenda en invulling 2021
Download
Notulen van de JALV 26 maart 2019
Download
_________________________________________________________________________________________________________________
Jaarrekening 2020
Download
JAARREKENING 2021
Download

Jaarrekening 2022