bewonersvereniging 
't Kleine Hout
 

Notulen Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bewonersvereniging ’t Kleine Hout Datum: 13 april 2022

AGENDA
Opening:
Paul opent met een herinnering aan de laatste ‘live’ vergadering op 27 maart 2019. Daarna sloeg Corona toe met alle ellende van dien. Het is fijn om hier weer te mogen vergaderen.
Penningmeester Bert Trumpie kan er om gezondheidsredenen helaas niet bij zijn.
Jaarverslag 2021:
Er zijn geen notulen, in plaats daarvan is er een jaarverslag rondgestuurd. Er is een vraag over de subsidie voor de sedum-actie; zie item Financiële zaken.
Ingekomen stukken:
Er zijn berichten van verhindering binnen gekomen van: fam. Haagedoorn, fam. Blom/Snijder, fam. vd Kooij, fam. Van Adrichem/Smit, fam. S. Santokhi, M. van Steenis, fam. Hess en fam. Lingeman/vd Klaauw.
Financiële zaken/verslag kascommissie:

Iedereen heeft het financiële verslag gekregen; eventuele vragen kunnen schriftelijk aan Bert gesteld worden. Vraag gesteld bij behandeling Jaarverslag 2021: Is er een verklaring voor het verschil tussen het bedrag van de ontvangen subsidie Sedumactie en de uitkering aan de deelnemers?
Antwoord van penningmeester Bert Trumpie:
In het jaarverslag van 2020 werd een verschil getoond tussen de opbrengsten voor de sedumdaken en de gemaakte kosten. De kosten waren hoger dan de opbrengsten. Dat verschil is verrekend met de subsidie die in 2021 werd ontvangen, waardoor een en ander weer gelijk is getrokken. Het negatieve verschil dat in 2020 was ontstaan werd veroorzaakt door de aanschaf van extra grind. Als de subsidie nog in 2020 was ontvangen had e.e.a. in hetzelfde financiële overzicht kunnen worden verrekend, maar de subsidie werd pas in 2021 ontvangen. Zodoende. Een en ander is hoofdelijk (per deelnemer van de sedumdaken dus) verrekend met de uitkering van het betreffende subsidiebedrag.
Verslag kascommissie:
De kascommissie, bestaande uit Bas Nugteren, Wilma Nusselder en Nelleke Snijder, heeft het financieel overzicht goedgekeurd en getekend.
Aftredend lid is Wilma Nusselder; Wilma heeft het 3 jaar gedaan, als dank krijgt zij een bloemetje van bestuur. Yvo Visser geeft zich op als nieuw lid van de kascommissie.
Samenstelling bestuur:


Rooster van aftreden:


2022

2023

2024

Paul Buijtelaar - voorzitter


X


Ron de Bock - pvv voorzitter


X


Bert Trumpie - penningmeesterX

Frances van de Water - secretaris


X


Joke Bianchi - pvv secretaris

XJoke Bianchi is aftredend lid en stelt zich voor één jaar herkiesbaar. Zij wordt met algemene stemmen herkozen. En krijgt een bloemetje als dank.
Frances van de Water treedt volgend jaar af en stelt zich dan niet herkiesbaar wegens verhuizing naar elders.
Paul treedt volgend jaar af als voorzitter; na 25 jaar is het voor hem mooi geweest.
Vandaar het volgende agendapunt:
De toekomst van de bewonersvereniging:
Paul geeft een korte geschiedenisles.
VVE ’t Kleine Hout werd in 1985 opgericht als kopersvereniging met o.a. Jan Veltman, Peter Lust en Ruud Wingen. Na het afhandelen van de koop is de vereniging blijven bestaan.
Historisch zijn de jubileumfeesten, met o.a. de Little Wood Band.
Tegenwoordig ligt de nadruk meer op het onderhoud; het begon met het onderhoud van de dakkappellen. In 2013 was de eerste grote actie: De vervanging van nagenoeg alle dakgoten. Daarna volgden meerdere acties, zoals de zonnepanelen-actie. Dit was een groot succes en werd door de toenmalige wethouder van Duurzaamheid Liesbeth van Tongeren ingeluid: Inmiddels zijn er 35 huizen met panelen. Uit de schuifpui-actie in 2020 (het vervangen van de originele schuifpuien) kwam de HR++ actie voort (38 deelnemers). Deze actie loopt nog tot op heden.
In de toekomst zal er op het gebied van onderhoud én sociaal nog wel behoefte blijven aan een vereniging. Daarom bij deze een oproep aan de 2e of 3e generatie bewoners om na te denken over de vacatures in 2023.


Parkeren:

Parkeren blijft een hot item. In 2019 zou betaald parkeren ingevoerd worden, dit ging toen niet door. Vanaf 2021 is er betaald parkeren ingevoerd in de Architectenbuurt vanaf de Montessorischool.  Ons wijkje is nu dus nagenoeg het laatste deel van Houtwijk Oost waar je nog gratis kunt parkeren.
Nieuwbouw “Schoone Ley”: bewoners moeten duur parkeren in de onderliggende parkeergarage, vandaar de toename van parkeerders in ons buurtje. Het is zelfs zo dat de gemeente dit adviseert!
Paul heeft contact gehad met de afdeling Parkeerbeleid: er zou een evaluatie plaats vinden in februari 2022. Geen respons geweest tot nu toe. Paul blijft volhouden. Een van de aanwezigen stelt voor om individueel een klacht in te dienen.
Mevr. L. Santokhi heeft via een mail een vraag gesteld over oplaadpalen. Een oplaadpaal kan aangevraagd worden pas na aankoop van een elektrische auto. Elke laadpaal is 1 parkeergelegenheid minder. Zijn er mensen die van plan zijn om een e-auto aan te schaffen? Gezamenlijk initiatief om aan te vragen misschien?
Vraag: zijn er mensen in de vereniging die tegen betaald parkeren zijn? Bij de eerste enquête was de meerderheid tegen.
Zijn er, om meer parkeerplaatsen te creëren, insteekhavens mogelijk? Speelt dit op gemeentelijk niveau (i.t.t. stadsdeelniveau)? Het antwoord is bevestigend.  Paul vertelt dat wijkagent Martin Taal met pensioen is; contact krijgen met de nieuwe wijkagent is moeilijk.


Inbraken/preventie:
De laatste inbraakpoging was in januari 2020. De inbraakpogingen nemen af; onlangs is er een auto gestolen met Smartkey-technologie. De code werd gekraakt en de auto verdween in de nacht..
Het rapport van het maandelijkse WhatsApp overleg met de politie, wordt altijd doorgestuurd.
Enkele bewoners kregen een onbekend pakketje bezorgd: na korte tijd werd het opgehaald en meegegeven. Daarna kwamen de aanmaningen van de leveranciers. Advies: pakketje niet meegeven als iemand het komt ophalen. Criminelen kiezen tegenwoordig steeds vaker het internet om mensen te bestelen!
Voorstel: bij de volgende JALV iemand uitnodigen die hier meer over kan vertellen.


Onderhoud achterpaden/bladeren-uit-de-dakgoot-actie/HR++-actie:
De dakgoten zijn dit jaar weer schoongemaakt.
De achterpaden zijn weer netjes, er zijn 7 drainageputten bijgeplaatst en de bestaande zijn gereinigd.
Aan de nog lopende HR++ -actie doen 36 deelnemers mee.
Onderhoud woningen: de bewoners van AME 2 laten de dakpannen schoonmaken/impregneren; tevens wordt de gevel gereinigd en opnieuw gevoegd; als men hier ook belangstelling voor heeft kan contact met de bewoners worden opgenomen.
Mogelijke actie: vernieuwen van het voegwerk van de schuurtjes, dat bij veel woningen erg slecht is. Bert van Eck wil actie ondernemen. Er komt een vraag over wat het voordeel van impregneren van de dakpannen is? Paul vraagt het aan Walter de Roode, maar het is hem ook niet duidelijk.
Dit is meteen een gelegenheid voor Paul om Walter voor zijn inzet te bedanken. Hij is bij nagenoeg alle acties op het gebied van onderhoud betrokken en heeft veel kennis van zaken! Applaus!
Rookmelders:
vanaf 1 juli 22 zijn rookmelders verplicht op elke verdieping. Er zijn veel aanbiedingen voor aanschaf van allerlei leveranciers. Paul wijst nog op een  een aanbieding van Gamma – korting van 25% op alle Smartware rookmelders  t/m 8 mei 2022.
Tip: Koop een Smartware rookmelder met een levensduur van 10 jaar.


Nijkamphoeve:
Onze vereniging is sponsor. Het was de gewoonte dat elke jaar wij door de Nijkamphoeve werden bijgepraat over ontwikkelingen / gang van zaken op de Nijkamphoeve. Oud-bewoner Ed Vols was penningmeester, maar blijkt te zijn gestopt; Wilma van Oostrom is sinds 2 jaar de nieuwe penningmeester. Zij woont in ons wijkje en is lid van onze vereniging! Zij praat ons bij.
De Corona-tijd was door de lockdowns lastig voor de Nijkamphoeve. Er is een dubbel bedrag aan donaties ontvangen en er hebben zich heel veel vrijwilligers aangemeld. O.a. voor het uitlaten van de ezels: hiervoor is een nieuwe ploeg van 50 vrijwilligers. Dankzij hen is er een bruisende marketingafdeling ontstaan. De dieren worden helaas oud; gelukkig kan er vervangen worden. Deze zomer komen er lammetjes en geiten bij.
Dit jaar bestaat de Nijkamphoeve als stichting 10 jaar, dit wordt gevierd met een boerenmarkt met ambachten, etc. Wij worden hier allemaal voor uitgenodigd.
De week ontvingen de bewoners een brief om een stem uit te brengen op verschillende projecten in Houtwijk die recht krijgen op een totaalbedrag van €30.000, de Nijkamphoeve is een van die projecten.


AED:
Paul geeft een korte uiteenzetting van nut en noodzaak van een AED:
Bij een hartinfarct moet je het alarmnummer (112) bellen, er komen dan 2 ambulances. Tegelijkertijd worden 2 burgerhulpverleners gewaarschuwd die in de buurt wonen. Eén gaat het dichtstbijzijnde AED-apparaat waarmee je iemand kunt reanimeren ophalen, de ander start met reanimatie als de ambulance er nog niet is.
In onze buurt zijn de dichtstbijzijnde publieke apparaten in de Walnootstraat en in Wijkcentrum Bokkefort. Er is er ook een in Verpleeghuis Houtwijk. Bij dit laatste adres is het probleem dat het verpleeghuis sluit na 17.00 uur.
Aanschaf van een AED is duur; Paul heeft contact gehad met het bestuur van bewonersvereniging “De Erker” om samen een apparaat aan te schaffen en dat halverwege bij bijv. de Montessorischool op te hangen. Helaas wordt de school binnenkort gesloopt voor nieuwbouw, dus dat is voorlopig geen optie. Wordt vervolgd.


Rondvraag en sluiting:

  • Peter Lust bedankt het bestuur en Walter de Roode voor hun inzet. Hij stelt tevens de vraag of de dakbedekking van de dakkappellen niet onderhand toe is aan vervanging? Volgens Walter zou dat zo kunnen zijn. Bert van Eck, die zich eerder beschikbaar stelde als voortrekker, zegt dat het voegbedrijf dat hij in gedachten heeft ook een dakdekkersbedrijf is.

Update 10 mei 2022: Het Loodgietersbedrijf Ben Overgaag BV heeft inmiddels al bij een groot aantal woningen de bitumen bedekking van de dakkapel vernieuwd. Nadere info: zie aannemerslijst pagina onderhoud.

  • Vraag over de stijging van de gasprijzen en de overstap naar aardwarmte. In Escamp wordt aardwarmte gebruikt voor flatgebouwen. Bert van Eck vertelt dat hij bezig is met een hybride waterpomp (zowel elektriciteit als gas). Op de aanschaf zit ook subsidie.
  • Vervanging kozijnen dakkapel: dit is bij verschillende woningen gebeurd, het gaat om een investering van ca. €1800. Meer informatie is te vinden op de pagina Onderhoud op de website van de vereniging.

ter info - ORAC’s:  de beheerder op het AME is de familie van Adrichem (AME34) ; op de ABL de familie Musterd (AME 8).


  • Bij 2 woningen aan de ABL – blok 33 t/m 41  is sprake van lekkage die natte plekken veroorzaakt in de slaapkamers op de 1e etage. Meest waarschijnlijke oorzaak is  een lekkage in de vloer op zolder van de warm- en koudwaterleiding naar de badkamer. Onderzoek loopt nog.  Update 10 mei 2022: De lekkage werd veroorzaakt door een lek in de warmwaterleiding in de zoldervloer. Er is een omlegging gemaakt.
  • Tot slot : een oproep om in de woonerven de maximaal toegestane snelheid van 15 km per uur te respecteren.

Paul sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen en nodigt uit tot het nuttigen van een hapje en een drankje.
Applaus voor de dames die dit traditioneel verzorgen: Ellen de Roode en Marry Buijtelaar !


Agenda en invulling 2021
Download
Notulen van de JALV 26 maart 2019
Download

Jaarrekening 2020
Download
JAARREKENING 2021
Download