vvb 't Kleine Hout
Home
Nieuws
Over de vereniging
Bestuur en Contact
Inbraak- brand prev.
JALV docs
Jaarverslagen
Energietr./Onderhoud
YouTube TV & foto'sNotulen van de JALV 26 maart 2019

Aantal deelnemers: 50 (34 woningen)

  

Opening

Paul vermeldt dat, na jaren van stilstand, er in 2018 weer beweging kwam in de huizenmarkt. Dat merkten wij dus ook hier in ’t Kleine Hout en zo zijn er weer bewoners naar elders verhuisd, maar daar kwamen natuurlijk weer nieuwe bewoners voor terug. Allen zijn lid geworden van de vereniging en hen wordt hier heel veel woonplezier toegewenst!

Vanavond doet een presentielijst de ronde, i.v.m. het vaststellen van een nieuw huishoudelijk reglement. Alleen adressen worden vermeld, geen namen ivm de privacywet.

  

Notulen JALV 2018: ongewijzigd goedgekeurd.

 

Jaarverslag 2018: geen opmerkingen.

 

Ingekomen stukken:

Berichten van verhindering van fam. Haagedoorn, Wilma Nusselder en Marianne van Steenis

 

Financiële zaken/verslag kascommissie

door Bert Trumpie: 

 • Sluitende begroting en jaarverslag. De kascommissie heeft het goedgekeurd en getekend.
 • Post ‘gedichtenbundels’ geschreven door Piet Baaijens: dit was een aardigheidje voor de stroomleveranciers van de achterpaden verlichting.
 • Rekening Courant: wij hebben moeten inboeten aan spaarrekening door de huidige lage rente.
 • Contributie is verhoogd naar €17,50; er zijn nog 10 leden die niet betaald hebben. Enkelen hebben hun automatische incasso op €15 staan, dit moet €17,50 zijn (dus graag wijzigen).
 • De grootste kosten zitten in de kosten van de nieuwjaarsreceptie en de JALV.
 • 2020 is een jubileumjaar, hier zullen extra kosten voor gemaakt worden

Kascommissie: Martien van de Water en Bas Muijs en José Lensink. Martien moet na 3 jaar nu aftreden. Krijgt als dank een cadeautje. Als nieuw lid is Wilma Nusselder voorgesteld, en zij vervangt José Lensink, die vorig jaar verhuisd is.

Omdat Martien is afgetreden wordt er naar nog een nieuw lid gezocht: Bas van Nugteren meldt zich aan.

  

Samenstelling bestuur en rooster van aftreden 

Rooster van aftreden

2019

2020

2021

Paul Buijtelaar, voorzitter

 

x

 

Ron de Bock, plv. voorzitter

 

x

 

Bert Trumpie, penningmeester

 

 

x

Frances v.d. Water, secretaris

 

x

 

Joke Bianchi, plv. secretaris

x

 

 

 

Aftredend lid: Joke Bianchi stelt zich herkiesbaar.

Joke wordt met algemene stemmen herkozen; Paul geeft haar als dank een bosje bloemen.

  

Voorstel: wijziging Huishoudelijk Reglement i.v.m. privacywet/AVG.

De nieuwe Privacywet is in 2018 ingevoerd. Dit houdt onder meer in dat alle instanties, organisaties, e.d. een privacy-protocol moeten opstellen. Dit moet zo ingericht zijn dat de privacy van leden gewaarborgd is. Is dat niet zo, dan kunnen er hoge boetes vallen! 

 • Praktisch: wat weten wij van u? Per woning is 1 persoon lid van de vereniging. Van de leden zijn naam, voorletters, adres, tel.nr en e-mailadres bekend, dit is nodig voor een goede administratie.
 • De ledenlijst van onze vereniging is gedigitaliseerd. De ledenadministratie is bij de penningmeester, deze heeft dit nodig voor het innen en bijhouden van de contributie. De bestuursleden hebben inzicht in de adressen.
 • Intern en extern:  de gegevens zijn niet te koop. Onderling dienen wij voorzichtig om te gaan met de gegevens: wij mogen geen namen doorgeven aan anderen, tenzij de betreffende persoon dat goed vindt.
 • Bij oprichting van de kopers vereniging was de ledenlijst beschikbaar voor iedereen, dit is nu niet meer mogelijk.
 • Website: hier staan geen afbeeldingen van personen. Er zijn via de website wél filmpjes te zien op YouTube (van diverse buurtfeesten): De volgende zin is toegevoegd op de betreffende pagina: 

Note:  Indien u uit privacy overwegingen bezwaar heeft tegen het op YouTube zichtbaar zijn van bepaalde filmfragmenten en/of bepaalde foto's, dan kunt u dit kenbaar maken bij het bestuur en zullen de beelden worden verwijderd.

 

Niek van de Geest vertelt dat bij zijn tennisvereniging filmpjes geplaatst mogen worden tenzij er bezwaren zijn. Wij doen het anders om: wij plaatsen niets tenzij er toestemming is. Ed Schook stelt voor om in de toekomst, bij feesten e.d. vooraf toestemming te vragen.

 

Voorstel wijziging huishoudelijk reglement

Indien je statuten wilt wijzigen, gebeurt dat via een notaris, en hier zijn kosten aan verbonden.

Bij een wijziging van het Huishoudelijk Reglement is dit niet nodig. Vandaar dat het privacy protocol is opgenomen in het gewijzigde huishoudelijk reglement.

Vanavond wordt er over gestemd: alle leden hebben bij de uitnodiging een exemplaar ontvangen; art. 16 (aangaande privacy beleid) is toegevoegd.

Stemming: allen zijn vóór  - dus met algemene stemmen aangenomen, met dank aan Ingrid de Bock (redactie) en Martien van de Water (juridisch advies).

 

Invoering betaald parkeren

Dit gebeurt per 1 juli a.s.

Op 25 november 2018: was er een grote voorlichtingsavond in het verpleeghuis hierover. Paul laat de slideshow van die avond zien.

Kosten:  voor 1 auto €60 exclusief leges;  een 2e auto kost €270 per jaar.

Bezoekers kan je invoeren via de ‘parkeren Den Haag-app’; per bewoner is er een parkeertegoed van 223 uur per jaar: dit kost €19.60 euro per jaar. Het parkeertarief is  €1,85 per uur.

Gelden de parkeertarieven ook voor het parkeerterrein van het verpleeghuis? Het is niet bekend of dat erbij hoort; is eigen terrein.

Parkeren op stoep: is verboden, ook op de erven ; dit laatste wordt nog steeds gedoogd; gaat er straks toch worden bekeurd, graag melden!

Gehandicaptenparkeerkaart: is niet gratis en alleen geldig in eigen gemeente.


 

Update 25 april 2019

De gemeente Den Haag maakte met onderstaand schrijven vandaag bekend, dat de invoering van betaald parkeren in de Architectenwijk per 1 juli voorlopig niet doorgaat! Er komt een nieuw draagvlak onderzoek:

 

Geachte heer, mevrouw,

Middels de bijgevoegde link treft u aan de commissiebrief d.d. 24 april 2019, betreft de stand van zaken van de integrale aanpak van de parkeersituatie in Leyenburg en Houtwijk.

Hierin zijn verwerkt de uitkomsten en analyse van de gehouden peilingen in Leyenburg 1, 2 en 3 alsmede de uitkomsten en analyse van de nieuwe tellingen. Graag verwijzen wij u naar de inhoud van de brief, alsmede de bijlage.

https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/506402

 

Kort samengevat leiden de verschillende uitkomsten en analyses tot het volgende:

 • Behoud van de huidige venstertijden in Leyenburg 1, 2 en 3;
 • Invoering betaald parkeren in het Florence Nightingale Park (niet per 1 juli 2019, datum volgt nog);
 • Het houden van een draagvlakonderzoek in de Architectenbuurt.

 

 


 

Vervolg notulen:

 

Inbraken/preventie

Goed nieuws: het is de laatste tijd erg rustig qua inbraken. In de Whatsapp-groep komen vrijwel geen meldingen meer. Iedere maand zijn de Whatsapp-beheerders bij een politieoverleg (Loosduinen): hier wordt de “misdaadmeter”  bekendgemaakt. Paul stuurt de rapportages via e-mail door.

Martien van de Water, tip: bewaar autosleutels in een blikje of alufolie tegen het op afstand openen van auto’s.

 

Onderhoud achterpaden/bladeren in de dakgoot-actie 

December/januari: de dakgoten zijn schoongemaakt door de glazenwasser. Advies: om het jaarlijks te doen.

Achterpaden; zijn vorig jaar gerepareerd (o.a.  2 drainage’s geplaatst) , graag melden wanneer water blijft staan, verzoek om onkruid in de achterpaden weg te halen.

Straten: onderhoud is hard nodig. Paul zat vorig jaar in de werkgroep ‘openbare ruimte’; toen werd ook al geconstateerd dat het slecht gesteld is met de bestrating in Houtwijk. De nieuwe stadsdeel-wethouder heeft het plan van de werkgroep naar voren gehaald. Dit jaar komt er een plan van aanpak; het gaat om een fasegewijze aanpak. Burgers kunnen zelf bestratingsongemakken melden via de website www.denhaag.nl/nl/meldingen.htm of telefoonnummer 14070.

Groenvoorzieningen: plan van aanpak ligt klaar voor park het Kleine Hout. E.e.a. wordt nauwlettend gevolgd door het wijkberaad.

Actie: een Ton voor Houtwijk: afgelopen zaterdag (23/3) kon er worden gestemd; morgenavond volgt de uitslag.

 

(inmiddels is de uitslag bekend. Gewonnen heeft het voorstel om in het Skatepark Bokkefort meer mogelijkheden creëren om buiten te sporten. Zoals een freerun- en fitnessparcours. Jong en oud kunnen hiervan gebruik maken. Door bloembollen langs de rand te planten, krijgt het skatepark meer kleur. Op de 2e plaats is geëindigd het plaatsen omgeving van de Jan Romeinstraat van een broodcontainer om het weggooien van brood in de openbare ruimte tegen te gaan. Hierdoor heeft de buurt minder last van vuil op straat en ongedierte. Met een campagne worden bewoners geïnformeerd en gestimuleerd om de broodcontainer te gebruiken)

 

Energietransitie/zonnepanelen

Paul vertelt:

Een actueel thema is de energietransitie. Welke kant het allemaal op gaat is nu (2019) nog zeer onduidelijk, maar feit is wel dat wij uiterlijk in 2050 (?) van het gas af gaan. Maar de Gemeente Den Haag wil in 2040 al klimaatneutraal zijn, dus eerder (2030?) zou zo maar kunnen!

Met grote belangstelling gaan wij de komende jaren volgen welke kant het uitgaat, vooral  ten aanzien van het straks verwarmen van onze woningen, als het gas er niet meer is.

 

Wij hebben aardgas nodig om te koken en om te stoken.

Het alternatief voor het koken is eenvoudig. Velen koken al elektrisch (b.v. inductie) en dat gaat prima! Gaat de keuken verbouwd worden, stap dan nu al over op elektrisch koken. Zeker als u zonnepanelen heeft!!

Maar wat wordt het alternatief voor stoken?? Stadsverwarming op de aardwarmte centrale Leyenburgstoken op waterstof, of toch een warmtepomp??

 

In 2021 zal de Gemeente Den Haag per wijk bekend gaan maken hoe daar de woningen verwarmd kunnen gaan worden nadat er geen aardgas meer uit de gasleiding komt.

 

Energielabel en isolatie

De isolatiewaarde van onze woningen is van belang om t.z.t. keuzes te kunnen maken. Onze woningen zijn gelukkig al redelijk goed thermisch geïsoleerd:

 

- isolerende beglazing voor alle woonvertrekken met uitzondering van de voordeur en de klepramen.

- 75 mm mineraalwol in de spouw van de gevels.

- 90 mm mineraalwol in de dakplaten, gelijkwaardig R=2,5 m2 K/W

- extra geïsoleerde beganegrond vloeren.

 

De woningen hebben energie label C (maar dit is niet officieel)

Door b.v. zonnepanelen te plaatsen en HR++ glas, kan je naar energielabel B gaan, en dat is dan weer goed genoeg om eventueel met een warmtepomp de woning te verwarmen.

Doe de test op : https://www.engie-bespaaradvies.nl

 

(Dit hele verhaal staat ook op de pagina:  http://www.kleinehout.nl/energietr-onderhoud.html

en zal als er ontwikkelingen zijn, geactualiseerd worden)

 

Zonnepanelen: er zijn al 14 huizen met panelen; dit voorjaar worden 32 huizen voorzien van panelen,. Het Margadanterf is eigenlijk ongeschikt voor panelen vanwege de bomen die de zon tegenhouden; enkele woningen krijgen nu tóch zonnepanelen.

Indien blijkt dat er ondanks de bomen, toch een redelijk rendement mogelijk is, zal t.z.t. de mogelijkheid van een collectieve inkoop bekeken worden

 

Nijkamphoeve

Ed Vols: bedankt Paul voor de energie die hij er in steekt.

Zaterdag a.s. (30/3) wordt het nieuwe theehuis door burgemeester Krikke geopend. Er is een periode van ruim 3 jaar aan vooraf gegaan voor de ontwikkeling, geld verzamelen (subsidies, obligaties). Boerderij dient minder afhankelijk gemaakt te worden van donateurs: door de nieuwbouw hoopt men meer inkomsten te genereren. Het theehuis gaat langer open; de ruimtes zijn beschikbaar voor o.a. vergaderingen, etc. Iedereen is zondag van harte welkom om te komen kijken.

 

Rondvraag

 • Bas van Nugteren: een van de woningen is dichtgeplakt met kranten (Archt. Margadanterf), ziet er niet goed uit. Antwoord: de verbouwing wordt binnenkort afgehandeld.
 • Ron de Bock: voor bewoners met zonnepanelen is de website www.slimmemeterportal.nl: hier kan men zich inschrijven en de gegevens van de meter bij Stedin opgeven. Je krijgt dan overzicht van het gebruik, er is ook een app voor telefoon of iPad (Eneco) gratis te downloaden. Bas Nugteren : je ziet het ook op slimme meter zelf;
 • Joke Bianchi: Lustrumfeest in 2020, oproep voor feestcommissie. Melden bij bestuur. Graag wat ‘jongere’ bewoners.
 • Applaus voor de uitstekende catering verzorgd door Marry en Ellen. 

 Sluiting: 21.57 uur.  


Notulen van de JALV 18 maart 2015

Download

 Notulen van de JALV 15 maart 2016

Download

Notuten van de JALV 14 maart 2017

Download

Notulen van de JALV  27 maart 2018

Download  


JAARREKENING 2015

Download

JAARREKENING 2016

Download

JAARREKENING 2017
Download

JAARREKENING 2018

Download


 

 

 

 | vvb@kleinehout.nl