vvb 't Kleine Hout
Home
Nieuws
Over de vereniging
Bestuur en Contact
Inbraak- brand prev.
JALV docs
Jaarverslagen
Energietr./Onderhoud
YouTube TV & foto'sJAARVERSLAG 2018 / KERSTNIEUWSBRIEF

                                                                                                          22 december 2018

 

 

Beste leden,  

2018 is het jaar geworden waarin er weer beweging kwam in de huizenmarkt, dus ook bij ons gingen er woningen in de verkoop. Zo namen wij afscheid van Ronald en Osira Genemans (AME), Yvonne Weidum (AME),  Yvonne Remmelzwaal (ALP) en Ed en Jose Lensink (ABL) , en verwelkomden wij o.a. de familie Prins. Zij zijn gaan wonen op het Luthmannpark. Begin 2019 komen er meer nieuwe bewoners, die nu nog druk aan het verbouwen zijn.

 

HAGA project – De Schoone Ley

Op 22 november j.l. vond in het verpleeghuis Houtwijk een voorlichtingsavond plaats over de komende verkeersmaatregelen op de Escamplaan en in Houtwijk. Door deskundigen van de Gemeente werd nog eens toegelicht hoe de maatregelen tot stand zijn gekomen.

Begin 2020 zal begonnen worden met de afsluiting van de Albert Schweitzerlaan en worden verkeerstechnische maatregelen getroffen om sluipverkeer door de Architecten- en Mensenrechtenbuurt te voorkomen. Bewoners van de Architect Berlagelaan kregen in oktober al bericht, dat er 2 drempels worden aangelegd tussen Architect Duikerstraat en de Architect van Lieflandstraat.

 

 

Niet iedereen heeft die brief ontvangen, maar deze kunt u terugvinden op de nieuwspagina van onze website. Wilt u weten om welke verkeersmaartregelen het precies gaat, lees dan nog eens op onze website het jaarverslag 2017 waarin veel inhoudelijke informatie staat

 

 

Inbraken.

Het jaar 2018 is voorbij gegaan zonder een inbraak, noch in een woning, noch in een auto! Ook waren er geen pogingen tot inbraak!!  Op onze buurtpreventie app bleef het dus ook opvallend rustig; alleen wat berichten van de politie Loosduinen. Deze WhatsApp groep wordt alleen ingezet bij signalering van een onveilige situatie, maar heel af en toe gaat het wel eens mis….

  

Buitenruimte Houtwijk wordt aangepakt!

Uw voorzitter nam deel aan de projectgroep “ Openbare Ruimten” , een initiatief van het Wijkberaad Houtwijk. Het eindrapport “Opmaat naar Residentie Kwaliteit” is begin 2018 aangeboden aan de Haagse politiek en het goede nieuws is dat het opknappen van de buitenruimte van Houtwijk nu op de agenda van het College staat .

 De start stond aanvankelijk gepland voor 2020, maar wethouder van Loosduinen, Rachid Guernaoui heeft bewerkstelligd dat een plan van aanpak voor het verstrijken van 2019 naar de Gemeenteraad wordt verstuurd.

 

De achterpaden

In 2018 zijn er 2 regenwaterdrains geplaats in het grote blok door onze stratenmaker Allie Gordeau, en zijn alle drains schoongemaakt. Dankzij de lampen in de achterpaden is er altijd goed zicht en dat komt de veiligheid zeer ten goede. Alle bewoners die er voor zorgen dat de lampen branden door de daarvoor benodigde  elektriciteit  te leveren, kregen allen dit jaar als blijk van waardering de gedichtenbundel “ De Piano gestemd”, geschreven door Piet Baijens

 

En….daar is ie weer, de jaarlijkse oproep:

Hoog onkruid in de achterpaden is een rommelig gezicht. Ook al komt u er niet vaak, ga eens kijken bij uw stukje achter-/zijpad en kom in actie als er veel onkruid tussen de stenen zit!

 

Bladeren uit dakgoot actie

In oktober is de actie “bladeren uit de dakgoot” weer gestart. Totaal waren er 43 deelnemers. Glazenwasser Micky van Baalen start tussen Kerst en Nieuwjaar met de uitvoering.

 

Slimme meters zijn geplaatst

Als het goed is, zijn afgelopen jaar in alle woningen door Stedin slimme meters geplaatst.

 

Parkeren in 2019

De gebeurtenis  van 2019 zal wellicht de invoering van betaald parkeren zijn. Het kon niet uitblijven…eerder berichten wij u al van het feit, dat de parkeerdruk na invoering van betaald parkeren in de Mensenrechtenbuurt, sterk toenam in bepaalde delen van de Architectenbuurt. Vooral de Architect Dudoklaan kreeg veel overlast van parkeerders uit de Mensenrechtenbuurt met bestelbusjes, taxi’s en 2e auto’s. Ook bij ons kreeg vooral het Margadanterf en het Luthmannpark te maken met “overloop” en bezoekers van het ziekenhuis, die bij ons gratis parkeren. Omdat de parkeerdruk nachts hoger was dan 100%, vastgesteld door de Gemeente, is er geen draagvlakonderzoek meer gehouden en neemt de Gemeente maatregelen. En de enige maatregel die Den Haag kent is de invoering van betaald parkeren.  En dan gaat de invoering niet per straat maar dan wordt, zoals in ons geval, het ingevoerd in de hele architectenbuurt, en ook met het zelfde tijdblok als in de Mensenrechtenbuurt: 13.00 – 24.00.

De Gemeente hecht er zeer aan dat in ons hele gebied een parkeerregeling is met hetzelfde tijdblok, want anders gaan slimme autobezitters toch weer hun auto daar parkeren waar het dan gratis is.

Op 22 november j.l. vond in het verpleeghuis Houtwijk een informatieavond plaats, waarin aan de diverse tafels medewerkers van de Gemeente een ieder informeerden en vragen beantwoorden.

Bij de komende jaarvergadering zal het punt ook op de agenda staan.

 

Zonnepanelen!

Een bewoners initiatief aan het Luthmannpark heeft er toe geleid, dat ca. 30 woningen meedoen met een actie om collectief zonnepanelen aan te schaffen. Als alles gaat zoals het de bedoeling is, worden de panelen begin 2019 geïnstalleerd, dus voordat het voorjaar zich aandient. Men profiteert zo van een interessante staffel korting en bijkomend ethisch voordeel is dat de panelen er straks het zelfde uit zien.

 

 

Vergaderen

Het bestuur heeft dit jaar tweemaal vergaderd, en wel op 13 februari en op 16 oktober.  De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (JALV) vond plaats op dinsdag, 27 maart in het verpleeghuis Houtwijk. De JALV 2019 zal op dinsdag 26 maart 2019 in het verpleeghuis worden gehouden. U ontvangt te zijner tijd een uitnodiging in uw brieven-, of e-mail bus.

 

Contributie 2019

De contributie 2019 wordt ietsje verhoogd en wordt  €17,50

Namens penningmeester Bert Trumpie: Maakt u dit bedrag graag over op NL27ABNA0810530910

t.n.v. vvb ’t Kleine Hout.

 

Nieuwjaarsborrel!

Wij houden een nieuwjaarsborrel op zondag, 13 januari a.s. van 16.00 tot 18.00 uur in het Verpleeghuis Houtwijk. Wij heten u allen daar van harte welkom!

 

 

Mede namens de collega-bestuursleden

Joke, Frances, Bert en Ron, wens ik u fijne feestdagen toe en een heel voorspoedig en gezond 2019!

 


JAARVERSLAG 2017 / KERSTNIEUWSBRIEF

kerstbrief 2017.pdf
Download

 

 

JAARVERSLAG 2016 / KERSTNIEUWSBRIEF

kerstbrief 2016.pdf
Download

  

JAARVESLAG 2015 / KERSTNIEUWSBRIEF

kerstbrief 2015.pdf
Download

 

JAARVERSLAG 2014 / SINTERKLAAS NIEUWSBRIEF

kerstbrief 2014.pdf
Download

 

 | vvb@kleinehout.nl